Koronakevään jäljet – kuulumisia länsinaapurista

Suomalaiset maailmalla -sivusto pyysi minua kirjoittamaan koronakuulumisiani Ruotsista. Sivustolla pääsee melkoiselle mielikuvitusmatkalle ympäri maailmaa, kun lueskelee ulkomaailmalla asuvien suomalaisten tarinoita!

Ter­vei­siä Tuk­hol­mas­ta, Ruot­sin ko­ro­na­pe­säk­kees­tä.

Asun Eu­roo­pan pan­de­mia-syn­ti­pu­kin yti­mes­sä, jos­ta me­dias­sa jul­kais­tuis­sa ku­vis­sa ih­mi­set elä­vät elä­mään­sä iloi­si­na te­ras­seil­la ja ra­vin­to­lois­sa kuin mi­tään vi­rus­ta ei oli­si­kaan. Kont­ras­ti muun Eu­roo­pan ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toi­hin on suu­ri. Ra­di­kaa­lien rajoitusten si­jaan Ruot­sin kan­san­ter­veys­vi­ra­no­mai­sen st­ra­te­gia on alus­ta as­ti ve­don­nut yk­si­lön va­pau­teen ja vas­tuu­seen, mi­kä si­nän­sä is­tuu hy­vin ruot­sa­lai­seen kansanluonteeseen. Ih­mis­ten an­ne­taan päät­tää it­se, mut­ta hei­dän toi­vo­taan päät­tä­vän oi­kein.

Sa­mal­la Spo­ti­fyn kal­tai­set suu­ry­ri­tyk­set näyt­tä­vät suun­taa ju­lis­taes­saan, et­tä toi­mis­tot py­sy­vät sul­jet­tui­na ja etä­töi­tä saa ha­lu­tes­saan teh­dä vuo­den lop­puun saak­ka. Tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä Spo­ti­fyn, H&M:n ja Te­le2:n hen­ki­lös­töä mas­sa­tes­tat­tiin pi­lot­ti­hank­kees­sa yhteistyössä vas­ta-ai­ne­tes­tin ke­hit­tä­neen Wer­labs-star­tu­pin kans­sa. Hank­kees­sa kerätään da­taa Co­vid-19 -vi­ruk­ses­ta ja sen käyt­täy­ty­mi­ses­tä, mut­ta va­paaeh­toi­sen tes­tin hou­kut­ti­me­na on myös se, et­tä vi­ruk­sen jo sai­ras­ta­neet voi­si­vat pa­la­ta nor­maa­lei­hin arkirutiineihin.

Myös omal­la työ­pai­kal­la­ni kes­kus­tel­laan vas­ta-ai­ne­tes­tin mah­dol­li­suu­des­ta. Jos mahdollisuus tar­jou­tuu, tar­tun sii­hen – oli­si hel­pot­ta­vaa tie­tää, min­kä­lai­sia Suo­meen suun­tau­tu­via ke­sä­lo­ma­suun­ni­tel­mia voin teh­dä. En ole pan­de­mian ai­ka­na het­keä­kään epä­röi­nyt si­tä, et­ten­kö hä­tä­ta­pauk­ses­sa Suo­men kan­sa­lai­se­na pää­si­si maa­han ra­jo­jen sul­ke­mi­ses­ta huo­li­mat­ta, mut­ta ky­sy­mys on tie­tys­ti pi­kem­min­kin mo­raa­li­nen. Mis­sä vaiheessa lä­heis­ten kans­sa vie­te­tys­tä ajas­ta tu­lee ai­van vält­tä­mä­tön mat­ka?

Krii­siai­ka­na kau­ka­na ko­toa

Tein al­ku­vuo­des­ta kak­si mat­kaa Suo­meen, joi­den va­raa­mis­ta epä­röin hek­ti­sen ar­jen keskellä vä­lil­lä läh­tö­päi­vään­kin as­ti. Lä­heis­ten ta­paa­mi­nen pai­noi kui­ten­kin ai­na vaakakupissa mat­ka­vä­sy­mys­tä enem­män. Hel­mi­kui­sen vii­kon­lo­pun jäl­keen mie­tin uupuneena, et­tä tä­mä sai nyt ol­la vii­mei­nen Suo­mi-reis­su­ni het­keen.

En sil­ti oli­si toi­vo­nut, et­tä uni­ver­su­mi kuu­lee aja­tuk­se­ni.

Ko­ro­nak­rii­sin va­ka­vuu­den val­je­tes­sa mo­net ul­ko­suo­ma­lai­set al­koi­vat val­mis­tel­la äk­ki­läh­tö­jä pa­la­tak­seen Suo­meen. So­siaa­li­sen me­dian pe­rus­teel­la muu­ta­mat ys­tä­vä­ni tarttuivat tuu­mas­ta toi­meen, ja tun­sin pie­nen pis­tok­sen sy­dä­mes­sä­ni. Näin­kö hä­dän hetkellä Ruot­si ei enää ole­kaan hei­dän ko­tin­sa? On­ko se mi­nun ko­ti­ni? Pi­täi­si­kö minunkin läh­teä?

AfterlightImage 65 (1)

Oma elä­mä­ni oli kui­ten­kin liian vah­vas­ti ank­ku­roi­tu­nut Tuk­hol­maan. Tu­tun ar­jen vaihtaminen ti­la­päi­seen van­hem­pien nur­kis­sa not­ku­mi­seen ei tun­tu­nut hou­kut­te­le­val­ta tai edes ko­vin rea­lis­ti­sel­ta vaih­toeh­dol­ta. Krii­sin het­kel­lä tär­keim­mäl­tä tun­tui py­syä omis­sa ar­ki­ru­tii­neis­sa kiin­ni niin hy­vin kuin mah­dol­lis­ta. Sa­mal­la se tar­koit­ti kui­ten­kin rak­kais­ta ih­mi­sis­tä eroon jou­tu­mis­ta en­nal­ta mää­rit­te­le­mät­tö­mäk­si ajak­si.

Ko­ro­na on uu­si nor­maa­li

Etä­töi­tä ja ta­val­lis­ta run­saam­paa ko­toi­lua lu­kuu­not­ta­mat­ta elä­mä­ni on ol­lut ko­ko kevään lä­hes sa­man­lais­ta kuin en­nen­kin. So­siaa­lis­ten vel­voit­tei­den vä­hen­ty­mi­nen on rehellisesti sa­not­tu­na ol­lut myös hel­po­tus kal­tai­sel­le­ni kroo­ni­sel­le yli­book­kaa­jal­le. Kos­ka lä­hi­pii­ri­ni on tä­hän men­nes­sä sääs­ty­nyt pan­de­mian va­ka­vim­mil­ta seu­rauk­sil­ta, olen elänyt mel­ko on­nel­lis­ta, nuo­ren kau­pun­ki­lai­sen ar­kea. Ai­kaa on riit­tä­nyt ta­val­lis­ta paremmin omil­le in­to­hi­mop­ro­jek­teil­le, har­ras­tuk­sil­le ja kai­paa­mal­le­ni jou­te­no­lol­le.

Minulle ko­ro­na on en­nen kaik­kea uu­si nor­maa­li, kos­ka elä­mää ei voi lait­taa tauol­le.

Tou­ko­kuus­sa suur­kau­pun­gin lii­ken­ne­ruuh­kat­kin ovat pa­lan­neet. Krii­sin puh­jet­tua ikkunani al­la kul­ke­val­la tiel­lä oli hil­jais­ta, nyt työ­mat­kai­li­jat jo­not­ta­vat au­tois­saan ku­ten en­nen­kin. Huo­maan myös it­se yhä useam­min ha­keu­tu­va­ni toi­mis­tol­lem­me – 16 ne­liön yk­siös­sä vie­te­tyt työ­päi­vät al­koi­vat vä­hi­tel­len nä­kyä hy­vin­voin­nis­sa­ni. Kai­paan ru­tii­ne­ja, työ­mat­kaa, huu­mo­ria ja työn­te­koon liit­ty­vää drai­via. Fir­mam­me on pie­ni ja työ­ni täy­sin so­siaa­li­ses­ta kon­tak­tis­ta riip­pu­vais­ta, mut­ta em­me ole lo­mau­tus­ten pii­ris­sä. On siis täytynyt löy­tää uu­sia kei­no­ja tuot­taa yri­tyk­sel­lem­me ar­voa ja an­sai­ta paik­kan­sa.

Ko­ko maail­maa ra­vis­te­le­va krii­si lait­toi mo­nen elä­mä­nar­vot uu­teen jär­jes­tyk­seen, ja se voi ol­la ihan hy­vä­kin asia. Us­kon, et­tä myös mo­ni ul­ko­suo­ma­lai­nen on tä­nä ke­vää­nä joutunut uu­del­la ta­val­la kas­vo­tus­ten va­lin­tan­sa kans­sa asua Suo­men ra­jo­jen ulkopuolella ja kau­ka­na rak­kais­ta. Omal­la koh­dal­la­ni esi­mer­kik­si Suo­men ja Ruot­sin koronalinjojen eri­lai­suu­des­ta kär­jis­ty­nyt ris­ti­rii­ta on toi­si­naan tun­tu­nut yl­lät­tä­vän­kin hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta.

Kos­kaan aiem­min en ole ko­ke­nut ole­va­ni yh­tä räi­keäl­lä ta­val­la kah­den maan kan­sa­lai­nen.

One thought on “Koronakevään jäljet – kuulumisia länsinaapurista

  1. ”Minulle ko­ro­na on en­nen kaik­kea uu­si nor­maa­li, kos­ka elä­mää ei voi lait­taa tauol­le.”

    Tää! Superhyvä muistutus niin itselle kuin kaikille muillekin 😊👍🏻

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s